logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Polityka Samorząd

Sesja Rady Miejskiej w Pińczowie 7 lutego 2023 r.

W dniu 7 lutego 2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Przed rozpoczęciem obrad odbyło się wręczenie podziękowań st. bryg. Jarosławowi Hukowi, komendantowi powiatowemu PSP w Pińczowie, za profesjonalne usunięcie nawisów śnieżnych i śniegu zalegającego na dachach budynków placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pińczów...

W dniu 7 lutego 2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Przed rozpoczęciem obrad odbyło się wręczenie podziękowań st. bryg. Jarosławowi Hukowi, komendantowi powiatowemu PSP w Pińczowie, za profesjonalne usunięcie nawisów śnieżnych i śniegu zalegającego na dachach budynków placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pińczów.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania z działalności burmistrza pomiędzy sesjami. Następnie radni rozpatrywali, dyskutowali i podjęli wiele uchwał. Pierwszą z nich była uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2023 rok. Drugą uchwałą była zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2023-2035.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy w drodze przetargowej i bezprzetargowej, nadania nazwy ulicy w Pińczowie, zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych oraz zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów.

Ponadto, Rada Miejska w Pińczowie przyjęła Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Pińczów na lata 2022-2025 oraz podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Rada również zdecydowała o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określiła warunki odpłatności za przyznaną pomoc.

Rada Miejska w Pińczowie dokonała zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określiła szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy