logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Pińczów Wiadomości

Ścieżki rowerowe tuż tuż.

W dniu 17 lutego 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Skarbnik Gminy Pińczów oraz przedstawiciele gmin Złota i Nowy Korczyn podpisali umowę z wykonawcą, który będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (ew. zgłoszenia robót i zgody na realizację inwestycji drogowej), kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów – Złota – Wiślica – Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w ramach pierwszej części zadania dla odcinków ścieżki na terenie Gminy Pińczów, Złota i Nowy Korczyn.

Długość ścieżki na terenie Gminy Pińczów wynosić będzie około 14 kilometrów. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt przedsięwzięcia na terenie Gminy Pińczów to 360 390,00 złotych.

fot. pinczow.com.pl

Ścieżka rowerowa, której dotyczy umowa jest składową częścią dużego projektu Partnerstwa OSI PONIDZIE „Szlak Turystyczny NIDA”. Partnerstwo to jest inicjatywą, w której biorą udział lokalne samorządy oraz organizacje pozarządowe z terenu Polski. Celem projektu jest rozwijanie turystyki na obszarze Polski wschodniej, poprzez rozwój sieci szlaków turystycznych oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty turystycznej.

fot. pinczow.com.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak, podkreślił, że trasa rowerowa jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców i turystów. Zaznaczył, że postępów prac będzie informował na bieżąco. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju turystyki w regionie oraz poprawi jakość życia mieszkańców.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy