logo Pińczowska

Gazeta. Radio. Telewizja. Nad Nidą

Wiadomości

Startuje Kwalifikacja Wojskowa 2024: Czas na Obowiązkowe Stawiennictwo!

fot. pracuj.pl

1 lutego na terenie całego kraju rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, której celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Proces ten potrwa do 30 kwietnia br.

PTM TV | www.ptm.pl

Kto zatem powinien stawić się do kwalifikacji wojskowej? Oto lista osób objętych tym obowiązkiem:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2005 roku.
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  3. Osoby, które w latach 2022-2023: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
  4. Kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.
  6. Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Proces kwalifikacji wojskowej jest odpowiedzialnością starostów (prezydentów miast), którzy odpowiadają za jego przeprowadzenie na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu). Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa następuje drogą obwieszczenia przez wojewodę, nie później jednak niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny otrzymać wezwania od wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. W przypadku niemożności stawiennictwa z ważnych przyczyn, należy niezwłocznie zawiadomić właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i uzgodnić nowy termin.

Kwalifikacja wojskowa to także obowiązek stawiennictwa osób, które ukończyły 18 lat życia, do określonego terminu i miejsca. Szczegółowy wykaz osób podlegających wezwaniu oraz grupy osób, które mogą zgłosić się ochotniczo, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku.

Uwaga! Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osób, które spełniają określone kryteria, takie jak całkowita niezdolność do pracy lub posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności.

Warto również zaznaczyć, że osoby posiadające kategorię zdolności do służby wojskowej „A” i zgłaszające chęć pełnienia służby wojskowej w ciągu 3 lat od nadania tej kategorii, są zwolnione z konieczności poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

Kwalifikacja wojskowa to istotny etap w życiu obywateli, który nie tylko wprowadza ich do ewidencji wojskowej, ale także określa ich zdolność do służby wojskowej. Wszelkie informacje dotyczące terminów i procedur są ogłaszane przez właściwe instytucje odpowiednio wcześnie, aby każdy, kto jest objęty obowiązkiem, mógł się dostosować i wziąć udział w tym procesie.

Piotr M.

Take Me Top
Nasze Serwisy